شماره‌های پیشین نشریه

  Medusa is student magazine in university  of Tehran 

This Magazine is concerned with analysing contemporary economic and social situations in MiddleEast and Iran on the basis of  a dialectical methodmetho 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
فصلنامه